Tag: agile

I - Kanban vs Personal Kanban : 1.1 - Kanban: Kanban là phát minh của Taiichi Ohno ( là cha đẻ của Toyoto Production System - sau này gọi là Lean Manufactoring, tiếng việt là công nghiệp tinh gọn) vào khoảng năm 1940s. Kan...

I- AGILE RETROSPECTIVE? Là một hoạt động diễn ra định kỳ, thường là vào cuối 1 chu kỳ phát triển của Agile (Iterator or Sprint). Các thành viên trong team sẽ cùng xem xét lại cách mà họ đang làm việc từ đó đưa ra được các action (hành động) để quá trình làm việc được tốt hơn trong những chu kỳ phát triển tiếp theo. Toàn bộ thành viên trong Agile te...