Tag: anguar cli

Hầu hết anh em lập trình viên front-end gần đây đều cảm nhận sự nổi lên React do Facebook phát triển. Trước đây mình đã có một bài viết về xây dựng môi trường React App nhanh chóng. Cũng như Facebook, Google trong quá trình phát triển Angular 2 với nhiều cải tiến mới mạnh mẽ và phức tạp hơn cũng cung...