Tag: Apache Knox

1. Apache Knox Apache Knox Gateway là REST API Getway để tương tác với Apache Hadoop. Nó cung cấp 1 điểm truy cập duy nhất cho tất cả các REST tương tác với các Apache Hadoop cluster. Knox tích hợp với các hệ thống: Identity Management, SSO. 1.1 Luồng bảo mật <img class="ali...