Tag: Machine Learning

1. MLLib Là một thư viện hữu ích của Apache Spark về Machine Learning. Một số ưu điểm của Spark Nhanh hơn Hadoop MapReduce: dùng memory là 100x lần, dùng disk là 10x lần Dễ dàng sử dụng với Java (7+), Scala (Spark 1.6.1 dùng Scala 2.10), Python (2.6+), R (3.1+) Cung cấp nhiều thư viện: Spark SQL, Spark Streaming, MLLib, GraphX</...