Tag: monitoring

I- GIỚI THIỆU 1.1 Nagios Nagios Core là tool free và opensource. Sử dụng để monitoring systems, networks và infrastructure. 1.2 Các công cụ sử dụng trong bài viết này: Nagios Core : Đây chính là thành phần chính, trung tâm xử lý của Nagios ( Có thể gọi là Coordinator, Orchestrator) <stron...