Tag: Personal Kanban

I - Kanban vs Personal Kanban : 1.1 - Kanban: Kanban là phát minh của Taiichi Ohno ( là cha đẻ của Toyoto Production System - sau này gọi là Lean Manufactoring, tiếng việt là công nghiệp tinh gọn) vào khoảng năm 1940s. Kan...