Tag: SSO

I-OpenAM là gì? OpenAM: all-in-one open source access management, đang được phát triển bởi ForgeRock ( Một công ty chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phần mềm opensource về identity và access management solutions hỗ trợ trên cloud, social, mobile và enterprise environments). OpenAM khi tích hợp vào hệ thống sẽ đảm nhiệm quản l...